09 Aug 2020
03 Aug 2020

Follow @F1ToroRosso_AU on Twitter!