• Iepen tún yn teepriuwerij en krûdetún op Murns - Balkster Courant

    Iepen tún yn teepriuwerij en krûdetún op Murns
    Balkster Courant
    MUrNS Teepriuwerij Baukje Miedema hat in nije border oanlein. Dêryn stean in 50tal planten dy't je brûke kinne om tee fan te setten. De border is ferdield yn twa helten, yn de iene helte steane de swiete blommen en oan de oare kant de krûdige. Op de ...
21 Oct 2017