• Nostalgyske middei yn Himmelum - Balkster Courant

    Nostalgyske middei yn Himmelum
    Balkster Courant
    HIMMELUM – Yn Himmelum stiet it doarphûs -de Begine- dêr't faak wat te rêden is. Ek ôfrûne sneon wie't wer raak mei in Nostalgyske Middei. It aktiviteiten-team fan de Begine hie har bêst dien om in ûnderhâldend programma gear te stallen. De middei ...
24 Aug 2017